Dobra%C5%A1_edited.jpg

DR RADENKO DOBRAŠ

redovni profesor

Uža naučna oblast - Sportske i rehabilitacione nauke 

Katedra za metodiku u fizičkom vaspitanju i sportu

Katedra za društveno-humanističke osnove sporta

e-pošta: radenko.dobras@ffvs.unibl.org

UNIBL profil

Google Scholar