Дана 26.12.2018. године са почетком у 13,00 часова на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, кандидат мр Ненад Рађевић браниће јавно докторску дисерацију под насловом:

Проф.др. Бијелић В. Снежана, др. Живчић Каменка & др. Крстичевић Томислав су објавили своју нову публикацију у облику универзитетске наставне литературе, под насловом : ''Спортска гимнастика : техника и методички поступци учења''.

Издавач је: Универзитет у Бањој Луци, Факултет физичког васпитања и спорта.

Ова публикација се бави: ''теоријским приступом спортској гимнастици, историјским развојем гимнастике као тјелесне активности и као спорта, структуром Гумнастичке интернационалне федерације , значајом гимнастике за развој дјеце и омладине, основним и помоћним справама које се користе у такмичењу и школском програму...'' (дио из Ријеч аутора).

Публикација је доступна:

 •            код аутора и
 • у библиотеци факулета

  Проф.др. Бијелић В. Снежана, др. Живчић Каменка & др. Крстичевић Томислав, ауторско издање из 2018. г., - ''Спортска гимнастика : техника и методички поступци учења''

У oквиру прoгрaмa Eрaсмус+ (кључнa aктивнoст 1-Moбилнoст студeнaтa и oсoбљa), Унивeрзитeт Aлexaндру Иoaн Цусa из Jaшиja (Румуниja) je oтвoриo пoзив зa стипeндирaну мoбилнoст студeнaтa и oсoбљa Фaкултeтa физичкoг вaспитaњa и спoртa Унивeрзитeтa у Бaњoj Луци. Рoк зa пoднoшeњe aпликaциja je 5.11. 2018. гoдинe. Вишe инфoрмaциja o пoзиву и услoвимa aплицирaњa мoжeтe прoнaћи у дoкумeнтимa кojи сe нaлaзe у прилoгу

Доц.др. Кукрић Александар и проф.др. Петровић Борко су објавили своју нову публикацију у облику монографије под насловом
''Нервно – мишићна адаптација на тренинг силе и снаге''.

Страна 1 од 6

Контакт информације


 • Универзитетски град
  Булевар војводе Петра Бојовића 1А
  78000 Бања Лука

 • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

 • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

 • +387 (0)51 312-607 секретар

 • +387 (0)51 312-281 рачуноводство