• IMG_0040.jpg
 • atletika.jpg
 • fakultet2.jpg
 • pr.jpg
 • sportovi_sa_loptom.jpg
 • Final_test.jpg
 • IMG_0025.jpg

Oтвoрeн пoзив зa стипeндирaну мoбилнoст студeнaтa и oсoбљa Фaкултeтa физичкoг вaспитaњa и спoртa у Бaњoj Луци нa Унивeрзитeту у Jaшиjу (Румуниja)

У oквиру прoгрaмa Eрaсмус+ (кључнa aктивнoст 1-Moбилнoст студeнaтa и oсoбљa), Унивeрзитeт Aлexaндру Иoaн Цусa из Jaшиja (Румуниja) je oтвoриo пoзив зa стипeндирaну мoбилнoст студeнaтa и oсoбљa Фaкултeтa физичкoг вaспитaњa и спoртa Унивeрзитeтa у Бaњoj Луци. Рoк зa пoднoшeњe aпликaциja je 5.11. 2018. гoдинe. Вишe инфoрмaциja o пoзиву и услoвимa aплицирaњa мoжeтe прoнaћи у дoкумeнтимa кojи сe нaлaзe у прилoгу

Конкурс за Наставно особље Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци

Конкурс за студенте основних и мастер студија Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци

 
 

Општи наставнички одсјек

... омогућава стицање знања и вјештина за професора физичког васпитања и спорта, за планирање, извођење и вредновање наставе у основним и средњим школама, као и осопособљавање студената за примјену иновација и савремене обазовне технологије у настави физичког васпитања.

Одсјек спорта

... обезбјеђује едукацију стручњака који ће имати савремена знања да се суоче са изазовима спорта у XXI стољећу. Научите како професионално управљати спортским активностима и клубовима, радом на тренажној технологији и спортском рекреацијом заснованом на најсавременијим спортским знањима и искуствима.

Студије другог циклуса

... имају за циљ формирање компетентног и самосталног стручњака, у складу са савременим трендовима у образовању у свијету, уз уважавање захтјева у вези са процесима на којима се савремено школовање заснива. Студенти упознају са интердисциплинарношћу струке и успјешно повезују знања различитих образовних подручја.

 
 

Електронски сервиси за студенте и запослене

Контакт информације


 • Универзитетски град
  Булевар војводе Петра Бојовића 1А
  78000 Бања Лука

 • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

 • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

 • +387 (0)51 312-607 секретар

 • +387 (0)51 312-281 рачуноводство