slika_edited.jpg

DR SLOBODAN SIMOVIĆ

vanredni profesor

Uža naučna oblast - Sportske i rehabilitacione nauke

Katedra za društveno-humanističke osnove sporta

e-pošta: slobodan.simovic@ffvs.unibl.org

UNIBL profil

Google Scholar