Одсјек спорта - о одсјеку

 

Назив студијског програма

СПОРТ

Шеф студијског програма Доц. Др Горан Пашић

Факултет на коме се изводи студијски програм

ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА 

Бања Лука

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

Научна област

ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ

Научно поље

СПОРТ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ РЕКРЕАЦИЈА

Ужа научна област

 1. КИНЕЗИОЛОГИЈА У СПОРТУ
 2. ТЕОРИЈА, МЕТОДИКА И МЕТЕДОЛОГИЈА У СПОРТУ
 3. КИНЕЗИОЛОШКА РЕКРЕАЦИЈА И КИНЕЗИТЕРАПИЈА

Врста студија

СТУДИЈЕ ПРВОГЦИКЛУСА

Обим студија изражен у ЕСПБ

180

Назив дипломе

ДИПЛ. ТРЕНЕР (ИЗАБРАНОГ СПОРТА)

ДИПЛ. КОНДИЦИОНИ ТРЕНЕР

ДИПЛ. МЕНАЏЕР СПОРТА

ДИПЛ. ТРЕНЕР СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ

Дужина студија

3ГОДИНЕ (6СЕМЕСТАРА)

Датум када је програм прихваћен

Студијски програм спорта је студијски програм студија првогциклуса на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци. Професионално управљање спортским активностима и клубовима, рад на тренажној технологији као и спортска рекреација, засновано на најсавременијим спортским знањима и искуствима,недостаје многим спортским организацијама, удружењима, спорским савезима, врхунском, квалитетном и спорту за све, као и држави уопште. Профил који едукују Факултети физичког васпитања и спорта, наставнички смјер, није у довољној мјери одговорио захтјевима савременог спорта и потребама које се у том погледу јављају.
Студијска група Спорт при Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета Бања Лука има за циљ да едукује стручњаке који ће имати савремена знања да се суоче са изазовима спорта у XXИ стољећу. Факултет физичког васпитања и спорта основао је ову студијску групукако би свјетска знања и искуства спорта приближио спортској и широј јавности.
Програм Департмана тренажне технологије (спортски тренери изабране гране спорта) осмишљен је тако да сви студенти стекну савремена знања из области опште тренажне технологије и специфичне технологије која је везана за изабрани спорт и да кроз синергију интердисциплинарних знања, воде спорт ка успјеху. Сарадња са спортским клубовима и другим спортским организацијама омогућити ће студентима да од почетка студија теоретска знања провјере и усаврше у пракси. Редовна пракса биће и практиковање редовних гостовања врхунских спортиста и спортских стручњака. Упознавањем садржаја обавезних заједничких предмета на првој и другој години студија студенти свих студијских група стичу основе на којима ће се кроз предмете специјалности и реализације стручне праксе, у трећој години, уско специјализирати и стећи стручна сазнања о подручју студирања које су изарали, као и о методама и облицима, средствима и помагалима, а које ће примјењивати у даљем професионалном раду са одређеним групама и особама.
Програм Департмана тренажне технологије за кондиционог тренера осмишљен је тако да студенти стекну савремена знања из области физичке припреме спортиста и специфичних програма за колективне и индивидуалне спортове и да кроз синергију интердисциплинарних знања, воде спорт ка успјеху. Сарадња са спортским клубовима и другим спортским организацијама омогућити ће студентима да од почетка студија теоретска знања провјере и усаврше у пракси. Редовна пракса биће практиковање редовних гостовања истакнутих стручњака из области физичке припреме. Упознавањем садржаја обавезних заједничких предмета на првој и другој години студија студенти свих студијских група стичу основе на којима ће се кроз предмете специјалности и реализације стручне праксе, у трећој години, уско специјализирати и стећи стручна сазнања о подручју студирања, као и о методама и облицима, средствима и помагалима, а које ће примјењивати у својој будућој професији са одређеним групама и особама.
Програм Департмана менаџмента у спорту осмишљен је тако да студенти стекну савремена знања из области пословних функција клуба и савеза и општа знања из спорта и да кроз синергију интердисциплинарних знања, воде спорт ка успјеху. Сарадња са спортским клубовима и савезима омогућити ће студентима да од почетка студија теоретска знања провјере и усаврше у пракси. Редовна пракса биће практиковање редовних гостовања истакнутих стручњака из области менаџмента и спортског менаџмента. Упознавањем садржаја обавезних заједничких предмета на првој и другој години студија студенти свих студијских група стичу основе на којима ће се кроз предмете специјалности и реализације стручне праксе, у трећој години, уско специјализирати и стећи стручна сазнања о подручју студирања, као и о методама и облицима, средствима и помагалима, а које ће примјењивати у свом будућем раду на организационим питањима спорта.
Програм Департмана спортске рекреације осмишљен је тако да студенти стекну савремена знања из области рекреативних модула и специфичних програма за циљане популацијске групе. Сарадња са центрима за рекреацију и фитнес центрима омогућиће студентима да од почетка студија теоретска знања провјере и усаврше у пракси. Редовна пракса биће практиковање редовних гостовања истакнутих стручњака из области спортске рекреације. Упознавањем садржаја обавезних заједничких предмета на првој и другој години студија студенти свих студијских група стичу основе на којима ће се кроз предмете специјалности и реализације стручне праксе, у трећој години, уско специјализирати и стећи стручна сазнања о подручју студирања, као и о методама и облицима, средствима и помагалима, а које ће примјењивати у професионалном раду са рекреативцима.
Сврха студијског програма Спорта је у складу са мисијом и визијом Факултета физичког васпитања и спорта и на коме се програм изводи.
Факултету физичког васпитања и спорта је поштујући аутономију и академске слободе планирао постојање студијског програма Спорта.
Предложени студијски програм има следеће циљеве:

 1. постизање компентенција и академских вјештина из физичког васпитања и спорта.То поред осталог укључује и:

  - развој креативне способности разматрања проблема, способност критичког мишљења,
  - развијање способности за тимски рад,
  - овладавање специфичним, практичним вјештинама потребним за обављањепрофесије.

 2. да студентима пружи стручна знања која одговарају новим захтевима развојадруштва у сфери проналаска нових технологија и све израженије хипокинезије,
 3. да студенти самостално проналазе и користе стручну литературу да би далиодговор на постављени задатак или да би решили одговарајући проблем,
 4. да школује кадрове који ће се успјешно уклапати у глобално друштво иобезбиједити мобилност наставног кадра и студената,
 5. дазвијање свијести код студената за потребом перманентног образовања и развојадруштва у цјелини.
Студиј на Факултету физичког васпитања и спорта у Бања Луци конципиран је по систему 3+2+3. Студиј на првом циклусу се изводи у шест семестара, односно три године.

Настава на првом циклусу студија траје три године, односно шест семестра, тако да два семестра чине академску годину. Оптерећење по семестру је 30 ЕСПБ бодова, односно најмање 60 ЕСПБ бодова за академску годину, чиме студент током студирања на првом циклусу студија оствари 180 ЕСПБ. Наставни план се састоји из наставних предмета, и завршног (дипломског) рада. Завршни рад се вреднује са 6 ЕСПБ бодова.
По завршетку првог циклуса студенти имају могућност уписа на други те трећи циклус под условом да су у претходна два циклуса осгварили најмање 300 ЕСПБ бодова. Послиједипломски студиј ће се изводити током шест семестара односно три године. Током студија на трећем циклусу студент остварује укупно 180 ЕСПБ бодова од чега се са 60 ЕСПБ бодова вреднује докторска дисертација. На овај начин студенти су добили могућност вертикалне проходности. Поред тога студенти имају могућност и хоризонталне прходности, тј. пребацивање са Спортског на Наставнички смјер уз обавезу полагања неопходне разлике предмета.

Према Одлуци о формирању катедри Универзитета у Бањој Луци и распореду предмета по тим катедрама, број 05-4153-ХШ-2/08 Студијски програм Физичко васпитање и спорт разврстава се у:

Научна област: ХУМАНИСТЧКЕ НАУКЕ

Научно поље: СПОРТ

Ужа научна област: 

 1. КИНЕЗИОЛОГИЈА У СПОРТУ
 2. ТЕОРИЈА, МЕТОДИКА И МЕТЕДОЛОГИЈА У СПОРТУ
 3. КИНЕЗИОЛОШКА РЕКРЕАЦИЈА И КИНЕЗИТЕРАПИЈА
На овом студијском програму школују се стручњаци за спровођење програмираних спортских активности и тренинга селекционисаних појединаца и група на свим нивоима спорта дјеце, омладине и одраслих стручњаци за спровођење рекреацијских активности у оквиру покрета спорт за све, реализацију физичких активности особа са инвалидитетом и особа оштећеног здравља, стручњаци за бављење научним и стручним радом и стручњаци у спорту који техникама и праксом савременог менаџмента и менаџмента у спорту требају да воде пословне функције спортских организација.

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне.

Савладавањем студијског програма студент стиче сљедеће опште компетенције:

 1. способност дијагнозе, анализе, синтезе и предвиђења рјешења и посљедица уроцесу тренажне технологије спорта спортског менаџмента,
 2. практиковање и развој критичког и самокритичком мишљења и приступа у раду,
 3. способност употребе знања у практичном раду са субјектима,
 4. развој комуникационе способности и спретности,
 5. професионалну етику.
  Предметно-специфичне компетенције које студент стиче су:
  1. темељно познавање и разумијевање области физичког васпитања и спорта,
  2. способност рјешавања конкретних проблема уз употребу научних и стручних метода,
  3. повезивање основних знања из различитих научних области и њихова примјена,
  4. способност праћења новина у струци,
  5. развој вјештина и спремности у употреби знања у одговарајућем подручју
  6. употреба информационо комуникативних технологија у овладавању знања
Академски назив који се стиче по завршетку првог циклуса студија Дипломиани тренер (изабраног спорта), Дипломирани кондициони тренер, Дипломирани менаџер спорта, Дипломирани тренер спортске рекреације.

Факултет за физичко васпитање и спорт, у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима, на студије првог циклуса Физичког васпитања и спорта студијска група Спорт уписује на самофинансирање одређени број студената који је сваке године дефинисан посебном Одлуком Сената Универзитета.Студије првог циклуса може да упише лице које је завршило четири године средње школе.Одабир студената и упис се, од пријављених кандидата, врши на основу успеха током претходног школовања што је дефинисано Статутом Универзитета о упису студената на студије и Правилником о плагању пријемног испита.Редослед кандидата за упис у прву годину студија првог циклуса угврђује се вреднујући просјечну оцену остварену на основним студијама (50% укупне вриједности бодова) и на основу резултата пријемног испита (50% укупне вриједности освојених бодова).


ПРВИ СЕМЕСТАР

Ред.бр

Наставни предмет

О/И

П

В

Укупно

ЕСПБ

       1.

Историја и теорија спорта

О

5

-

5

5,5

        2.

Антропомоторика

О

5

2

7

9,0

        3.

Психологија спорта

О

2

-

2

4,0

       4.

Функционална анатомија

О

2

1

3

7,0

       5.

Енглески језик

О

2

2

4

4,5

 

УКУПНО

 

16

5

21

30,0

 ДРУГИ СЕМЕСТАР

Ред.бр

Наставни предмет

О/И

П

В

Укупно

ЕСПБ

       1.

Информатика

О

1

2

3

4,0

       2.

Биомеханика

О

5

2

7

9,5

       3.

Систематска кинезиологија

О

5

2

7

9,5

       4.

Физиологија спорта

О

2

-

2

3,5

       5.

Педагогија

О

2

-

2

3,5

 

УКУПНО

 

15

6

21

30,0

 ТРЕЋИ СЕМЕСТАР

Ред.бр

Наставни предмет

О/И

П

В

Укупно

ЕСПБ

       1.

Основе спортског тренинга

О

2

1

3

4,0

       2.

Спорт млађих узрасних категорија

О

2

1

3

4,0

       3.

Основе менаџмента са менаџментом у спорту

О

2

1

3

4,0

       4.

Елементарне игре

О

2

2

4

4,0

       5.

Физиологија спорта

О

3

1

4

5,0

       6.

Спортске игре

О

2

2

4

5,0

   

    7. 1

Смучање

Кошарка

Фудбал

Одбојка

Рукомет

И

2

2

4

4,0

 

УКУПНО

 

15

10

25

30,0

1Студент бираједан од пет понуђених изборних предмета
ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

Ред.бр

Наставни предмет

О/И

П

В

Укупно

ЕСПБ

       1.

Вјежбе обликовања

О

2

2

4

4,5

       2.

Корективно вјежбање

О

2

1

3

4,0

       3.

Спорт за све

О

2

1

3

4,0

       4.

Базични спортови

О

2

3

5

5,5

       5.

Методика у спорту

О

2

-

2

3,0

   

    6. 1

Спортска гимнастика

Атлетика

Борилачки спортови

Пливање

И

2

2

4

4,5

    

   7. 2

Аеробик

Плесови

Фитнес

И

2

2

4

4,5

 

УКУПНО

 

14

11

25

30,0

1Студент бираједан од четири понуђена изборна предмета
2Студент бираједан од три понуђена изборна предмета
ПЕТИ СЕМЕСТАР – ДЕПАРТМАН СПОРТКИ ТРЕНЕРИ

Ред.бр

Наставни предмет

О/И

П

В

Укупно

ЕСПБ

       1.

Теорија и методика изабраног спорта

О

3

1

4

4,5

       2.

Планирање и програмирање тренинга у изабраном спорту

О

3

1

4

5,0

       3.

Дијагностика у изабраном спорту

О

3

1

4

5,0

       4.

Мјерење у изабраном спорту

О

2

2

4

4,5

       5.

Спортка медицина

О

2

1

3

4,0

       6.

Педагошка пракса

О

1

2

3

3,0

      

7. 1

Спортска етика

Спортске повреде и рехабилитација

Хигијена и стимулативна средства

И

1

-

1

2,0

     

8. 2

Спорт лица са инвалидитетом

Спорт лица са посебним потребама

И

1

1

2

2,0

 

УКУПНО

 

16

9

25

30,0

1Студент бираједан од три понуђена изборна предмета
 2Студент бираједан од два понуђена изборна предмета

ПЕТИ СЕМЕСТАР – ДЕПАРТМАН КОНДИЦИОНИ ТРЕНЕРИ

Ред.бр

Наставни предмет

О/И

П

В

Укупно

ЕСПБ

       1.

Дијагностика у спорту

О

3

2

5

7,0

       2.

Планирање и програмирање тренинга

О

3

2

5

7,0

       3.

Мјерења у спорту

О

2

2

4

5,0

       4.

Спортска медицина

О

2

1

3

4,0

       5.

Педагошка пракса

О

1

2

3

3,0

     

  6. 1

Спортска етика

Спортске повреде и рехабилитација

Хигијена и стимулативна средства

И

1

-

1

2,0

    

   7. 2

Спорт лица са инвалидитетом

Спорт лица са посебним потребама

И

1

1

2

2,0

 

УКУПНО

 

13

10

23

30,0

 1Студент бираједан од три понуђена изборна предмета

 2Студент бираједан од два понуђена изборна предмета

ПЕТИ СЕМЕСТАР – ДЕПАРТМАН ТРЕНЕРИ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ

Ред.бр

Наставни предмет

О/И

П

В

Укупно

ЕСПБ

       1.

Дијагностика и планирање у спортској рекерацији

О

3

1

4

4,5

       2.

Школска спортска рекреација

О

3

1

4

5,0

       3.

Рекреативни модели

О

3

1

4

5,0

       4.

Фитнес

О

2

2

4

4,5

       5.

Рекреација посебних група

О

2

1

3

4,0

   

    6. 1

Спортска етика

Спортске повреде и рехабилитација

Хигијена и стимулативна средства

И

1

-

1

2,0

    

   7. 2

Спорт лица са инвалидитетом

Спорт лица са посебним потребама

И

1

1

2

2,0

 

УКУПНО

 

15

7

22

30,0

1Студент бираједан од три понуђена изборна предмета

2Студент бираједан од два понуђена изборна предмета
ПЕТИ СЕМЕСТАР – ДЕПАРТМАН ТРЕНЕРИ СПОРТСКИ МЕНАЏЕРИ

Ред.бр

Наставни предмет

О/И

П

В

Укупно

ЕСПБ

       1.

Менаџмент људских ресурса у спорту

О

2

1

3

4,0

       2.

Менаџмент спортских организација

О

2

4

6

7,0

       3.

Менаџмент спортских такмичења

О

2

1

3

4,0

       4.

Финансијски менаџмент

О

2

1

3

6,0

       5.

Маркетинг у спорту

О

2

1

3

6,0

     

  6. 1

Квалитет у спорту

Пословно комуницирање у спорту

И

2

1

3

3,0

 

УКУПНО

 

12

9

21

30,0

 1Студент бираједан од два понуђена изборна предмета
ШЕСТИ СЕМЕСТАР – ДЕПАРТМАН СПОРТСКИ ТРЕНЕРИ

Ред.бр

Наставни предмет

О/И

П

В

Укупно

ЕСПБ

       1.

Техника и тактика изабраног спорта

О

3

2

5

6,0

       2.

Кондицијска припрема – спортска форма у изабраном спорту

О

2

1

3

4,0

       3.

Биомеханика изабраног спорта

О

2

1

3

4,0

       4.

Статистика у спорту

О

2

1

3

4,0

       5.

Примјена стратегијског и оперативног планирања у спорту

О

2

-

2

3,0

       6.

Дипломски рад

О

3

-

3

6,0

       7. 1

Комуникологија

Право и спорт

Енглески језик

Информатика у спорту

Спортски објекти и реквизити

И

2

-

2

3,0

 

УКУПНО

 

16

5

21

30,0

1Студент бираједан од пет понуђених изборних предмета

ШЕСТИ СЕМЕСТАР – ДЕПАРТМАН КОНДИЦИОНИ ТРЕНЕРИ

Ред.бр

Наставни предмет

О/И

П

В

Укупно

ЕСПБ

       1.

Кондициона припрема у колективним спортовима

О

2

2

4

5,0

       2.

Кондициона припрема у индивидуалним спортовима

О

2

2

4

5,0

       3.

Кондициона припрема млађих узрасних категорија

О

2

1

3

4,0

       4.

Статистика у спорту

О

2

1

3

4,0

       5.

Примјена стратегијског и оперативног планирања у спорту

О

2

-

2

3,0

       6.

Дипломски рад

О

3

-

3

6,0

       7. 1

Комуникологија

Право и спорт

Енглески језик

Информатика у спорту

Спортски објекти и реквизити

И

2

-

2

3,0

 

УКУПНО

 

15

4

19

30,0

 

1Студент бираједан од пет понуђених изборних предмета
ШЕСТИ СЕМЕСТАР – ДЕПАРТМАН ТРЕНЕРИ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ

Ред.бр

Наставни предмет

О/И

П

В

Укупно

ЕСПБ

       1.

Рекреација у туризму

О

3

2

5

6,0

       2.

Рекреација запослених

О

3

2

5

6,0

       3.

Рекреација особа треће доби

О

3

1

4

4,5

       4.

Аеробик

О

2

2

4

4,5

       5.

Дипломски рад

О

3

-

3

6,0

       6. 1

Комуникологија

Право и спорт

Енглески језик

Информатика у спорту

Спортски објекти и реквизити

И

2

-

2

3,0

 

УКУПНО

 

16

7

23

30,0

1Студент бираједан од пет понуђених изборних предмета
ШЕСТИ СЕМЕСТАР – ДЕПАРТМАН ТРЕНЕРИ СПОРТСКИ МЕНАЏЕРИ

Ред.бр

Наставни предмет

О/И

П

В

Укупно

ЕСПБ

       1.

Менаџмент спортских објеката и догађаја

О

2

1

3

4,0

       2.

ПР у спорту

О

2

1

3

4,0

       3.

Примјена стратегијског и оперативног планирања у спорту

О

2

1

3

4,0

       4.

Лидерство у спорту

О

2

1

3

4,0

       5.

Систем организације модерног спорта

О

2

1

3

4,0

       6.

Дипломски рад

 

3

-

3

6,0

      

7. 1

Право и спорт

Туризам и спорт

И

2

1

3

4,0

 

УКУПНО

 

15

6

21

30,0

1Студент бираједан од два понуђена изборна предмета
П: предавања  В: вјежбе

Услови преноса ЕСПБ бодова са једног студијског програма на друга унутар Универзитета, као и између Универзитета у Бањој Луци и другах универзитета дефинисани су Правилима студирања на I и II циклусу студија члановима 24. до 29.

Прегледом планова и програма угледних факултета у земљама насталим на подручју бивше СФРЈ и Европске уније може се утврдити да постоји више сличних студијских програма код којих структура одговара структури препорученој Болоњском декларацијом, али који се по свом садржају дјелимично разликују, јер се водило рачуна о националним традицијама и специфичним актуелним потребама. У том смислу студијски програми Факултета су компатибилни с европским високошколским системима за школовање кадрова за потребе спорта, рекреације и спортског менаџмента. Између доступних планова и програма, од којих су неки као и наш, управо у фази прилагођавања болоњском процесу, програм студија на Факултету физичког васпитања и спорта може се упоредити с програмима сродних високошколских институција из:
 
 1. БЕОГРАД - Факултет за спорт и физичко васпитање  - www.dif.bg.ac.rs
 2. НИШ - Факултет за спорт и физичко васпитање www.ffk.ni.ac.rs
 3. ПРИШТИНА - Факултет за спорт и физичко васпитање - www.fakfikul.edu.rs
 4. ЉУБЉАНА - Факултета за шпорт - www.fsf.uni-lj.si

На Универзитету у Бањој Луци се од 2008. године изводи редовна годишња евалуација наставног процеса путем анкетирања студената. Између осталог, та евалуација садржи многе показатеље квалитета самог студијског програма. Поред тога изводе се анализе пролазности и успјеха и прати напредовање студената током студија. У току је израда стратегије квалитета која ће разрадити и друге видове евалуације као и процедуре за отклањање пропуста и подизање квалитета студијских програма.

Према Правилима студирања на I и II циклусу студија (члан 24.) услове преласка са једног студијског програма на други утврђује Сенат Универзитета на приједлог Вијећа факултета.

Студент, намјеру да промјени студијски програм исказује писменим путем у форми захтјева. На основу одлуке Научно наставног вијећа именује се комисија која разматра поднесени захтјев. Комисија доноси Одлуку о преласку студента на студијски програм, на основу сљедећих критерија: Сродности студијског програма са студијским програмом; Броја остварених ЕСПБ бодова који се преносе са другог студијског програма; Слободних мјеста на студијском програму.

Услови признавања испита од стране наставника су прописани Правилима студирања на I и II циклусу студија (члан 25.). Правилима студирања испит се може признати ако предмет из којег је испит положен по свом садржају и обиму од 80% одговара предмету који је студент уписао.

Обавезе студената и динамика студирања су дефинисани Законом о високом образовању, Статутом и Правилима студирања Универзитета у Бањој Луци.

Контакт информације


 • Универзитетски град
  Булевар војводе Петра Бојовића 1А
  78000 Бања Лука

 • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

 • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

 • +387 (0)51 312-607 секретар

 • +387 (0)51 312-281 рачуноводство