Општи наставнички одсјек - о одсјеку

 

Назив студијског програма

Општи-наставнички

Шеф студијског програма Доц. др Горан Лепир

Факултет на којем се изводи

Факултет физичког васпитања и спорта

Универзитет

Универзитет у Бањој Луци

Научна област

Друштвено-хуманистичке науке

Научно поље

Физичко васпитање, спорт и рекреација

 

Уже научне области

 

  1. Кинезиологија у спорту
  2. Теорија, методика и методологија у спорту
  3. Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија

Врста студија

Првог циклуса

Обим студија изражен у ЕСПБ

240

Назив дипломе

Професор физичког васпитања

Дужина студија

4 године (8 семестара)

Датум када је програм прихваћен

 

Назив: општи-наставнички одсек 1. циклуса додипломског студија (The Degree of Bachelor)

Циљ: Стицање знања и вјештина за професора физичког васпитања и спорта, односно за планирање, извођење и вредновање наставе у основним и средњим школама, те осопособљавање студената за примјену иновација и савремене обазовне технологије у настави физичког васпитања.

Допунским образовањем у једном од подручја примијењеног физичког васпитања у виду усмјерења, која студент по властитом избору бира у четвртој години студија, свршени студент стиче поред основне дипломе и додатак дипломи, којим у зависности од изабраног модула стиче додатну специјалност: специјалиста изабраног спорта, специјалиста спортске рекреације или специјалиста кинезитерапије.

Студент ће да стекне знања која су му неопходна за (евентуално) даље школовање и усавршавање.

Студијски програм за 1. циклус (The Degree of Bachelor) општег-наставничког студија заснива се на: 

- Закону о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 85, од 31.08.2006. године, а нарочито на члановима 6-11 и 25-42);

- Статуту Универзитета у Бања Луци, Статуту Факултета физичког васпитања и спорта у Бања Луци и на осталим њиховим нормативно правним актима;

- Домаћим и страним позитивним искуствима у унапређењу наставе физичког васпитања и подизања квалитета спорта, спортске рекреације и кинезитерапије; 

- Свијести да у духу болоњског процеса у јединственом систему Европског високог образовања постоји потреба за што квалитетнијим образовањем кадрова у спорту и рекреацији;

Овим програмом обухваћење 1. циклус додипломског студија The Degree of Bachelor, који траје 4 године (осам семестара);

Студијски програм-наставнички се налази у научној области Друштвено-хуманистичке науке.

Уже научне области су:

1. Кинезиологија у спорту

2. Теорија, методика и методологија у спорту

3. Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија

На Факултету физичке васпитања и спорта - општи одсјек школоваће се висококвалификовани стручњаци из подручја за извођење наставе физичког васпитања на свим нивоима васпитања и образовања (од предшколског до универзитетског), за провођење спортских активности селекционисаних група на свим нивоима такмичарског спорта дјеце, омладине и одраслих, те за рекреативне активности одраслих особа у слободно вријеме. На Факултету се такође школују висококвалификовани стручњаци за провођење кинезитерапијских поступака и реализацију програма спорта за особе с инвалидитетом.Заједничким програмским основама и изборним садржајима образују се стручњаци за програмирање физичког вјежбања и спорта, различито према полу и различитим стањима психосоматског статуса дјеце, омладине и одраслих особа, у физичком васпитању.Студенти се школују и за организовање и провођење ваннаставних активности на сваком нивоу образовања, као и за организовање бројних спортских и рекреативних садржаја полазника васпитно-образовних програма у граду, општини, подручју и држави.

  1. Професор физичког васпитања (The Degree of Bachelor);
  2. Студент поред основне дипломе остварује и додатак дипломи, којим у зависности од изабраног модула стиче додатну специјалност: специјалиста изабраног спорта, специјалиста спортске рекреације или специјалиста кинезитерапије

Услови за упис на студијски програм 1. циклуса општег одсјека су општи и посебни.
Општи услови су завршена средња школа (у четворогодишњем трајању). Вреднује се и рангира просјечна оцјена општег школског успјеха.
Посебни услови утврђују се:
- Специјалистичким љекарскимпрегледом;
- Резултатом практичног дијела квалификационог испита.
Услови за наставак студијског програма на 2. циклусу (Мастер) општег одсјека су успјешно завршене студије 1. циклуса (The Degree of Bachelor). У случају ограничене квоте за упис, предност имају кандидати са бољим успјехом на претходним четворогодишњим студијима.

Наставни план по семестрима
1. семестар

Р. б.

Предмет

С

П

В

Укупно

ЕСПБ

1

АНТРОПОМОТОРИКА

0

3

2

5

 

2

ОДБОЈКА

О

2

2

4

 

3

ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА СПОРТА

О

4

-

4

6

4

ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА

О

3

1

4

8

5

ПСИХОЛОГИЈА СПОРТА

О

2

1

3

4

6

ПЕДАГОГИЈА

О

2

-

2

6

7

ИНФОРМАТИКА

О

1

2

3

4

2. семестар

Р. б.

Предмет

С

П

В

Укупно

ЕСПБ

1

АНТРОПОМОТОРИКА

0

2

2

4

8

2

ОДБОЈКА

О

2

1

3

6

3

СИСТЕМАТСКА КИНЕЗИОЛОГИЈА

О

3

-

3

5

4

БИОМЕХАНИКА

О

3

2

5

8

5

КОШАРКА

О

2

2

4

 

6

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

О

2

2

4

3

 3. семестар

Р. б.

Предмет

С

П

В

Укупно

ЕСПБ

1

АТЛЕТИКА I

О

2

2

4

6

2

КОШАРКА

О

2

2

4

6

3

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА

О

2

2

4

6

4

ФИЗИОЛОГИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА СПОРТА

О

2

1

3

 

5

СМУЧАЊЕ  I

О

1

2

3

3

6

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА I ( М И Ж)

О

2

2

4

6

7

ВЈЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА

И

1

2

3

3

ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ

3

 4. семестар

Р. б.

Предмет

С

П

В

Укупно

ЕСПБ

1

АТЛЕТИКА II

О

3

2

5

5

2

ПЛАНИНАРЕЊЕ И ЛОГОРОВАЊЕ

О

2

2

4

3

3

ПЛЕСОВИ

О

2

2

4

6

4

ФИЗИОЛОГИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА СПОРТА

О

2

1

3

8

5

РУКОМЕТ

О

1

2

3

 

6

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА II ( М И Ж)

О

2

2

4

5

7

КОМУНИКОЛОГИЈА

И

1

1

2

3

7

ИНФОРМАТИКА

И

2

0

2

ОЛИМПИЗАМ

2

 5. семестар

Р. б.

Предмет

С

П

В

Укупно

ЕСПБ

1

ПЛИВАЊЕ I

О

2

2

4

6

2

БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ I

О

1

2

3

4

3

ФУДБАЛ

О

2

2

4

 

4

РУКОМЕТ

О

2

1

3

6

5

СМУЧАЊЕ II

О

1

2

3

4

6

СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА

О

2

1

3

 

7

КИНЕЗИТЕРАПИЈА I

О

2

1

3

6

8

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ И РЕКВИЗИТИ

И

2

-

2

4

ВАТЕРПОЛО

2

ОРГАНИЗАЦИЈА  ШКОЛСКИХ  СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА

2

6. семестар

Р. б.

Предмет

С

П

В

Укупно

ЕСПБ

1

ПЛИВАЊЕ II

О

3

2

5

4

2

БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ II

О

2

2

4

4

3

ФУДБАЛ

О

2

1

3

5

4

СПОРТСКА МЕДИЦИНА

О

2

1

3

3

5

МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ I СПОРТСКОГ ВАСПИТАЊА I

О

3

1

4

5

6

СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА

О

2

1

3

5

7

СПОРТОВИ СА РЕКЕТОМ

И

1

1

2

2

7

СПОРТОВИ НА ВОДИ

И

1

1

2

8

ИСХРАНА СПОРТИСТА

И

1

-

1

2

ПРЕВЕНЦИЈА СПОРТСКИХ ПОВРЕДА

1

*Студент бира два изборна предмета, један из групе 7, а један из групе 8.
7. семестар

Р. б.

Предмет

С

П

В

Укупно

ЕСПБ

1

МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ И СПОРТСКОГ ВАСПИТАЊА II

О

2

2

4

6

2

ТЕОРИЈА СПОРТСКОГ ТРЕНИНГА

О

2

 

2

6

3

СТАТИСТИКА У СПОРТУ

О

2

1

3

4

4

СОЦИОЛОГИЈА СПОРТА

О

2

-

2

4

5

МОДУЛ СПОРТ- СТРУКТУРАЛНА АНАЛИЗА ИЗАБРАНОГ СПОРТА

О

2

2

4

5

6

МЕТОДИКА ТРЕНИНГА ИЗАБРАНОГ СПОРТА

О

4

4

8

5

5

МОДУЛ СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА- ШКОЛСКА СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА

О

3

4

7

5

6

МОДУЛ СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА- РЕКРЕАЦИЈА ОСОБА ТРЕЋЕ ДОБИ

О

2

3

5

5

5

МОДУЛ КИНЕЗИТЕРАПИЈА- СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ

О

3

4

7

5

6

МОДУЛ КИНЕЗИТЕРАПИЈА- СТРУКТУРАЛНА АНАЛИЗА ПОКРЕТА

О

3

2

5

5

*Студент бира један од 3 понуђена модела:

1. Спорт (услов да се изабере један од спортова који је студент слушао у току студија је да оцјена из предмета није мања од 8)
2. Спортска рекреација
3. Кинезитерапија
8. семестар

Р. б.

Предмет

С

П

В

Укупно

ЕСПБ

1

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

О

2

1

3

6

2

МЕТОДИЧКА ПРАКСА

О

1

2

3

5

3

ОСНОВЕ МЕНАЏМЕНТА СА МЕН.У СПОРТУ

О

2

1

3

4

4

ДИПЛОМСКИ РАД

О

2

1

3

4

5

МОДУЛ СПОРТ-КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА, ПРОГРАМИРАЊЕ И КОНТРОЛА ТРЕНИНГА

О

4

2

6

5

6

МОДУЛ СПОРТ- ДИЈАГНОСТИКА И СЕЛЕКЦИЈА У СПОРТУ

О

4

2

6

5

5

МОДУЛ СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА - МОДЕЛИ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ

О

2

4

6

5

6

МОДУЛ СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА - ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ У СП.РЕК.

О

4

2

6

5

5

МОДУЛ КИНЕЗИТЕРАПИЈА - КИНЕЗИТЕРАПИЈА II

О

4

3

7

5

6

МОДУЛ КИНЕЗИТЕРАПИЈА - СПОРТ ЗА ДЈЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

О

2

3

5

5

*Студент бира један од 3 понуђена модела:
1. Спорт (услов да се изабере један од спортова који је студент слушао у току студија је да оцјена из предмета није мања од 8)
2. Спортска рекреација
3. Кинезитерапија 

ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ

1

 СПОРТ И МЕДИЈИ 

Ф

1

-

1

3

2

 ЕТИКА У СПОРТУ

Ф

1

-

1

3

3

ПРАВО И СПОРТ

Ф

1

-

1

3

Услови преноса ЕСПБ бодова са једног студијског програма на други унутар Факултета, као и Универзитета у Бањој Луци и других униветитета дефинисани су Правилима студирања на 1. и 2. циклусу студија, члановима 24 до 29.

Прегледом планова и програма угледних факултета у земљама окружења и Европске уније може се утврдити да постоји више сличних студијских програма код којих структура одговара структури препорученој Болоњском декларацијом, али који се по свом садржају дјелимично разликују, јер се водило рачуна о националним традицијама и специфичним актуелним потребама. У том смислу, студијски програми Факултета су компатибилни са европским високошколским системима за школовање кадрова за потребе наставе физичког васпитања. Између доступних планова и програма, од којих су неки као и наш, управо у фази прилагођавања болоњском процесу, програм студија на Факултету физичког васпитања и спорта може се упоредити са програмима сродних високошколских институција и то:
1. Београд – Факултет за спорт и физичко васпитање – www.dif.bg.ac.rs
2. Ниш - Факултет за спорт и физичко васпитање – www.ffk.ni.ac.rs
3. Приштина - Факултет за спорт и физичко васпитање – www.fakfikul.edu.rs
4. Љубљана – Факултета за шпорт – www.fsf.uni-lj.si

На универзитету у Бањој Луци се од 2008. године изводи редовна годишња евалуација наставног процеса путем анкетирања студената. Између осталог, та евалуација садржи многе показатеље квалитета самог студијског програма. Поред тога, изводе се анализе пролазности и успјеха и прати напредовање студената током студија. У току је израда стратегије квалитета која ће разрадити и друге видове евалуације, као и процедуре за отклањање пропуста и подизање квалитета студијских програма.

Према Правилима студирања на 1. и 2. циклусу студија (члан 24), услове преласка са једног студијског програма на други утврђује Сенат универзитета на приједлог Вијећа факултета.
Намјеру да промијени студијски програм, студент исказује писменим путем у форми захтјева. На основу одлуке Наставно-научног вијећа факултета, именује се комисија која разматра поднесени захтјев.
Комисија доноси Одлуку о преласку студента на основу сљедећих критеријума: а) сродности студијских програма, б) броја остварених ЕСПБ бодова који се преносе и в) слободних мјеста на студијском програму.
Услови признавања испита од стране наставника прописани су Правилима студирања на 1. и 2. циклусу студија (члан 25). Правилима студирања испит се може признати ако предмет из којег је испит положен по свом садржају и обиму од најмање 80% одговара предмету који је студент уписао.

Обавезе студената и динамика студирања дефинисани су Законом о високом образовању, Статутом и Правилима студирања Универзитета у Бањој Луци.