Статистика у спорту

Катедра за теорију , методику и методологију истраживања
Статистика у спорту - План и распоред предавања

Школска година Предмет Шифра предмета Студијски програм Циклус студија Година студија Семестар Број студената Број група за вјежбе
2018/2019. Статистика у спорту   Наставнички Први Четврта 7. 15 1

План и распоред предавања

Седмица Предавање Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Наставник
I П1 -        Појам, задатак и предмет статистике УуУторак 09.10.2018. 03:00 – 14:30 Сала 1 2 Проф. др Миленко Војводић
II П2 Етапе статистичког истраживања         2  
III П3 Организација и приказ података(дистрибуција фреквенција)         2  
IV П4 Популација, узорак (узорковање, врсте и величина узорка)         2  
V П5 Средње вриједности         2  
VI П6 Основе вјероватноће         2  
VII П7 Мјере варијације         2  
VIII П8 Тестирање разлика аритметичких средина (t-тест)         2  
IX П9 Анализа варијансе         2  
X П10 Корелација(коефицијент праволинијске корелације)         2  
XI П11 Регресија(праволинијска регресија)         2  
XII П12 Мултипла корелациона и регресиона анализа         2  
XIII П13 Динамичка анализа(индекси, темпо развоја, покретне средње вриједности)         2  
XIV П14 Динамичка анализа (тренд)         2  
XV П15

Непараметријска статистика

тест, ранг корелација

        2

 

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч - Часова

План и распоред вјежби

Седмица Вјежба Тип вјежбе Тематска јединица Дан Датум Вријеме Мјесто одржавања Ч Наставник
I В1 ТВ -        Статистички појмови и термини, оператор ∑ Уторак 09.10.2018. 14:45 – 15:30 Учионица 1 и 5 1 Проф. др Миленко Војводић
II В2 ТВ Посматрање, прикупљање и сређивање података         1  
III В3 ТВ Статистичке табеле         1  
IV В4 ТВ Графички метод         1  
V В5 ТВ Методе узимања узорка         1  
VI В6 ТВ Просјеци, мјере варијабилности         1  
VII В7 ТВ Нормална(Гаусова) дистрибуција         1  
VIII В8 ТВ Вјероватноћа         1  
IX В9 ПВ Упознавање са стат. програмом СПСС         1  
X В10 ПВ Унос организовање и приказивање података         1  
XI В11 ПВ Дефинисање варијабли         1  
XII В12 ПВ Дескриптивне карактеристике дистрибуције         1  
XIII В13 ПВ Корелација         1  
XIV В14 ПВ t- тест, анализа варијансе         1  
XV В15 ПВ тест         1  

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста, ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба, Ч - Часова

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство