Други циклус студија - о студијама

 


Назив студијског програма Општи-наставнички-студиј другог циклуса
Шеф студијског програма Доц. др Владимир Јаковљевић
Факултет на којем се изводи Факултет физичког васпитања и спорта
Универзитет Универзитет у Бањој Луци
Научна област Друштвено науке
Научно поље Спортске науке

Уже научне области

 1. Кинезиологија у спорту
 2. Теорија, методика и методологија у спорту
 3. Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија
Врста студија Студиј другог циклуса
Обим студија изражен у ЕСПБ 60
Назив дипломе Магистар физичког васпитања
Дужина студија 1 година (2 семестара)
Датум када је програм прихваћен

Назив: Студијски програм Општи наставнички-студиј другог циклуса

Циљ:

1. Постизање компетенција и академских вјештина из физичког васпитања. То поред осталог укључује и:

 • Развој креативне способности разматрања проблема,
 • способност критичког мишљења,
 • развијање способности за тимски рад,
 • овладавање специфичним, практичним вјештинама потребним за обављање професије.

2. Да студентима пружи стручна знања која одговарају новим захтјевима развоја друштва у сфери проналаска нових технологија и све изражајније хипокинезије.

3. да студенти самостално проналазе и користе стручну литературу да би дали одговор на постављени задатак или да би ријешили одговарајући проблем.

4. да школује кадрове који ће се успјешно уклапати у глобално друштво и обезбиједити мобилност наставног кадра и студената.

5. развијање свијести код студената за потребом перманентног образовања и развоја друштва у цјелини.

Студиј на Факултету физичког васпитања и спорта у Бања Луци конципиран је по систему 4+1+3.

Настава на другом циклусу студија траје једну годину, односно два семестра, тако да два семестра чине академску годину. Као и код првог циклуса студирања оптерећење по семестру је 30 ЕСПБ бодова, односно намање 60 ЕСПБ бодова за академску годину, чиме студент током студирања на другом циклусу студија оствари 60 ЕСПБ што са првим циклусом чини укупно 300 ЕСПБ бодова. Наставни план се састоји из наставних предмета, и завршног (мастер) рада. Завршни рад се вреднује са 12 ЕСПБ бодова. По завршетку другог циклуса студенти имају могућност уписа на трећи циклус под условом да су у предходна два циклуса остварили најмање 300 ЕСПБ бодова.

Према Одлуци о формирању катедри Универзитета у Бањој Луци и распореду предмета по тим катедрама, број 05-4153-ХШ-/08 Студијски програм разврстава се у:

Научна област: ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

Научно поље: СПОРТСКЕ НАУКЕ

Ужа научна обвласт: КИНЕЗИОЛОГИЈА У СПОРТУ, ТЕОРИЈА, МЕТОДИКА И МЕТОДОЛОГИЈА У ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ И СПОРТУ, КИНЕЗИОЛОШКА РЕКРЕАЦИЈА И КИНЕЗИТЕРАПИЈА

На овом студијском програму школују се стручњаци за извођење наставе физичког васпитања на свим нивоима васпитања и образовања (од предшколског до високошколског), за споровођење програмираних спортских активности и тренинга селекционисаних појединаца и група на свим нивоима спорта дјеце, омладине и одраслих и стручњаци за споровођење рекреацијских активности у оквиру покрета спорта за све, реализацију физичких активности особа са инвалидитетом и особа оштећеног здравља, стручњаци за бављење научним и стручним радом.

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне и научне дјелатности.

Савладавањем студијског програма студент стиче сљедеће опште компетенције:

 1. Способност дијагнозе, анализе, синтезе и предвиђања рјешења и посљедица у процесу физичког вјежбања,
 2. Овладавање методама и процесима истраживања и рада у оквиру спорта и физичког васпитања,
 3. Практиковање и развој критичког и самокритичког мишљења и приступа у раду,
 4. Способност употребе знања у практичном раду са субјектима,
 5. Развој комуникационе способности и спретности,
 6. Професионалну етику.

Предметно-специфичне компетенције које студент стиче су:

 1. Темељно познавање и разумјевање области физичког васпитања и спорта,
 2. Способност рјешавања конкретних проблема уз употребу научних метода,
 3. Повезивање основних знања из различитих научних области и њихова примјена,
 4. Способност праћења новина у струциј,
 5. Развој вјештина и спремности у употреби знања у одговарајућем подручју,
 6. Упореба информационо комуникативних технологија у овладавању знања.
Академски назив који се стиче по завршетку другог циклуса студија Магистар физичког васпитања

Факултет физичког васпитања и спорта, у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима, на студије другог циклуса Физичког васпитања и спорта уписује на самофинансирање одређени број студената који је сваке године дефинисан Одлуком Сената Универзитета.

Студије другог циклуса може да упише лице које је завршило основне студије, односно ако је остварило најмање 240 ЕСПБ.

Редослијед кандидата за упис у прву годину студија другог циклуса (у трајању од 1 године) утврђује се вреднујући општу просјечну оцјену остварену на основним студијима (50% бодова) и на основу пријемног испита (50% бодова).

Други циклус студија реализује се у току два семестра. Студиј другог циклуса се сатоји из 7 обавезних и 15 изборних предмета.

СПИСАК ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

СПИСАК ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА
Назив предмета Ужа научна област Наставник Установа
Методологија истраживања у спорту и физичком васпитању Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту Проф. др Миленко Војводић ФФВС
Научне теорије у спорту Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту

Проф. др Петар Павловић

Проф. др Миленко Војводић

ФФВС
Предшколски и школски спорт Кинезиологија у спорту Проф. др Снежана Бијелић ФФВС
Методика физичког васпитања и спорта у високом обнразовању Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту

Проф. др Раденко Добраш

Доц. др Душко Лепир

ФФ

ФФВС

Примјењена истраживања у спорту Кинезиологија у спорту

Проф. др Игор Вучковић

Проф. др Слободан Горановић

ФФВС
Примјењена истраживања у физичком васпитању Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту Проф. др Раденко Добраш

ФФ

ФФВС

Теорија и методика физичког васпитања и спорта Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту

Проф. др Раденко Добраш

Доц. др Душко Лепир

ФФ

ФФВС

СПИСАК ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

Назив предмета Ужа научна област Наставник Установа
Примјењена биомеханика Кинезиологија у спорту Доц. др Александар Кукрић ФФВС
Колектвини спортови Кинезиологија у спорту Проф. др Слободан Горановић ФФВС
Индивидуални спортови Кинезиологија у спорту Проф. др Горан Граховац ФФВС
Базични спортови II Кинезиологија у спорту Проф. др Снежана Бијелић ФФВС
Истраживања у примјењеној психологији спорта Психологија

Проф. др Сања Радетић-Ловрић

Доц. др Биљана Мирковић

ФФ
Истраживања у примјењеној социологији спорта Социологија Проф. др Душко Вејновић ВШУП
Савремени менаџмент у спорту Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту Проф. др Слободан Симовић ФФВС
Савремени маркетинг у спорту Маркетинг Проф. др Перица Мацура ЕФ
Информатичке технологије у спорту Информатика Проф. др Душанка Бундало ФФ
Дијагностика у рекреацији Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија Проф. др Радомир Зрнић ФФВС
Планирање и програмирање у рекреацији Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија Проф. др Предраг Драгосављевић ФФВС
Дијагностика у спорту II Кинезиологија у спорту Доц. др Жељко Секулић ФФВС
Планирање и програмирање у спорту Кинезиологија у спорту Проф. др Бојан Гузина ФФВС
Истраживање у менаџменту у спорту Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту Проф. др Слободан Симовић ФФВС
Међународни менаџмент људских ресурса Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту Доц. др Бранка Пољашевић-Золак ФФВС

   Начини извођења студија и потребно вријеме за извођење студија

За други предвиђено је да се настав одвија у два семестра, односно траје једну годину. Студије се организују као редовне, а начин извођења студија је образовање у сједишту. Сваки семестар траје 15 седмица, а два семестра чине академску годину. Укупан број ЕСПБ бодова по семестру је 30 тако да студент током студија оствари 60 ЕСПБ бодова. Завршни (магистарски) рад стуеден може да пријави у складу са одредбама Правилника студирања на I и II циклуса студија.

Завршни (магистарски) рад подразумјева самосталан истраживачки рад, чиме студент поред знања о проблему који истражује и знања о научном приступу у анализирању проблема и доношењу закључака на основу већег броја прикупљених података. Израдом и одбраном завршног рада студент завршава други циклус студија.

Настава се изводи кроз предавања и вјежбе и студијски истраживачки рад. Вјежбе су практичне и рачунарске. Дио вјежби се одвија и у предшколским установама, основним и средњим школама, на факултетима, спортским клубовима или другим институцијама.

Сваки предмет носи одређен број ЕСПБ бодова, а цјелокупне студије се сматрају завршеним када студент испуни све обавезе прописане студијским програмом и при томе сакупи 60 ЕСПБ бодова. У оквиру сваког предмета предвиђене су провјере знања студената током семестра, путем тестова или колоквијума, као и Завршни испит који се организује у писменој или усменој форми.

Курикулум студијског програма Физичког васпитања и спорта је формиран тако да задовољи све постављене циљеве и захтјеве. Такође, постоји изборност тј. изборни предмети су заступљени са 23,07% ЕСПБ бодова. Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова при чему један бод одговара приближно 30 сати активности студената. Редослијед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у предходно слушаним предметима.
 
Услови преноса ЕСПБ бодова са једног студијског програма на други унутар Универзитета, као и између Универзитета у Бањој Луци и других Универзитета дефисани су Правилима студирања на I и II циклусу студија члановима 24. до 29.

Прегледом планова и програма угледних факултета, може се утврдити да постоји више сличних студијских програма код који структура одговара структури препорученој Болоњском декларацијом (4+1), али који се по свом садржају дјелимично разликују, јер се водило рачуна о националним традицијама и специфичним актуелним потребама. У том смислу студијски програми Факултета су компатибилни с европслим високошколским системима за школовање кадрова за потребе физичког васпитања, спорта, рекреације и кинезитерапије. Између доступних планова и програма, од којих су неки као наш, програм студија на Факултету физичког васпитања и спорта може се упоредити с програмима сродних високошколских институција из:

 1. БЕОГРАД- Факултет за спорт и физичко васпитање;
 2. НИШ- Факултет за спорт и физичко васпитање;
 3. ПРИШТИНА- Факултет за спорт и физичко васпитање;
 4. ЉУБЉАНА- Факултет за шпорт.
На Универзитету у Бањој Луци се од 2008. године изводи редовна годишња евалуација наставног процеса путем анкетирања студената. Између осталог, та евалуација садржи многе показатеље квалитета самог студијског програма. Поред тога изводе се анализе пролазности и успјеха и прати напредовање студената током студија. У току је израда стратегије квалитета која ће разрадити и друге видове евалуације као и процедуре за откалањање пропуста и подизање квалитета студијских програма.

Према правилима студирања на I и II циклусу студија (члан 24.) услове преласка са једног студијског програма на други утврђује Сенат Универзитета на приједлог Вијећа факултета. Студент, намјеру да промјени студијски програм исказује писменим путем у форми захтјева. На основу одлуке Наставно-научног вијећа именује се комисија која разматра поднесени захтјев. Комисија доноси Одлуку о преласку студента на студијски програм, на основу сљедећих критеријума:

 1. Сродности студијског програма са студијским програмом;
 2. Броја остварених ЕСПБ бодова који се преносе са другог студијског програма;
 3. Слободних мјеста на студијском програму.
Услови признавања испита од стране наставника су прописани Правилима студирањља на I и II циклусу студија (члан 25.). Правилима студирања испит се може признати ако предмет из којег је испит положен по свом садржају и обиму од 80% одговара предмету који је студент уписао.
Обавезе студената и динамика студирања су дефинисани Законом о високом образовању, Статутом и Правилима студирања Универзитета у Бањој Луци.

Контакт информације


 • Универзитетски град
  Булевар војводе Петра Бојовића 1А
  78000 Бања Лука

 • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

 • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

 • +387 (0)51 312-607 секретар

 • +387 (0)51 312-281 рачуноводство