Информације о упису у школску 2019/2020

Article Index

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ

Право уписа на први циклус студија на Факултету физичког васпитања и спорта имају сва лица која су завршила четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, као и лица која имају еквивалентно образовање у иностранству.

Лица која су средњу школу завршила у иностранству дужна су да свједочанство или диплому нострификују у Министарству просвјете и културе Републике Српске. Студенти се уписују на први циклус студија у складу са условима из конкурса који расписује Универзитет у Бањој Луци на основу приједлога Сената Универзитета. Влада Републике Српске утврђује број студената за упис у предстојећу школску годину, а конкурс за упис на студијске програме се објављује јавно.

Критеријуми и начин избора кандидата за упис на Факултет физичког васпитања и спорта су прописани Законом о високом образовању (успјех у претходном образовању, врста претходног образовања, посебна знања, вјештине, способности и сл.). За упис на први циклус студија полаже се пријеми испит.

Приликом пријављивања на конкурс за упис на Факултет физичког васпитања и спорта, кандидати прилажу оригинална документа као што је наведено у конкурсу. Потребно је доставити следеће:

- извод из матичне књиге рођених

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)

- свједочанства свих разреда средње школе и диплому завршене четворогодишње средње школе

- љекарско увјерење

- доказ о уплаћеној накнади за полагање пријемног испита

Пријављивање кандидата на конкурс и пријављивање за полагање пријемног испита се врши у просторијама Студентске службе факултета.

На полагање пријемног испита кандидат је дужан понијети идентификациони документ (личну карту или пасош).

Начин провођења пријемног испита и рангирање кандидата за упис на први циклус студија су регулисани Правилником о упису кандидата на први циклус студија на Факултету физичког васпитања и спорта.

Приликом рангирања кандидата за упис на први циклус студија на оба студијска програма на Факултету физичког васпитања и спорта у обзира се узима следеће:

- резултат на пријемном испиту (максимално 50 бодова)

- успјех у средњој школи (максимално 50 бодова)

НАПОМЕНА: рачуна се као укупан збир оцјена свих предмета од првог до четвртог разреда средње школе подијељен укупним бројем предмета и помножен са десет (10)

Контакт информације


  • Универзитетски град
    Булевар војводе Петра Бојовића 1А
    78000 Бања Лука

  • +387 (0)51 312-611, 312-612 централа

  • +387 (0)51 312-280 деканат / fax

  • +387 (0)51 312-607 секретар

  • +387 (0)51 312-281 рачуноводство