IMG_20210301_115816_edited.jpg

DR DUŠKO LEPIR

docent

Uža naučna oblast - Sportske i rehabilitacione nauke   

Katedra za društveno-humanističke osnove sporta

Katedra za metodiku u fizičkom vaspitanju i sportu

Katedra za individualne sportove

e-pošta: dusko.lepir@ffvs.unibl.org

UNIBL profil